مقالات در دسته جامعه شناسی

مقالات:1
  
مقالاتی در باره جامعه شناسی سیاسی ایران

پروفسور یرواند آبراهامیان بابرسی جدیدی که در جامعه ایران پیش از انقلاب مشروطه انجام داده دیدگاه نویی درباره شیوه تولید آسیایی و نقش دیوانسالاری در ایران دوره قاحار اطلاعاتی به دست می دهد.

نام نویسنده : یرواند آبراهامیان


© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB