درباره مابا پیدایش مدرنیته در اروپا رشته های علوم ریاضی و طبیعی رشد چشمگیری داشتند. پس از مدتی در غرب نیاز به شناخت جامعه و قوانین آن منجر به پدیدار شدن رشته های علوم اجتماعی مانند تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی، جمعیت شناسی و غیره  گشت.

این علوم همچون سایر علوم ریاضی و طبیعی عمدتا در خدمت سرمایه داری رو به رشد برای استعمار و گسترش نفوذ و هژمونی بورژوازی به کار گرفته شد. در سال های اخیر محافل علمی و دانشگاهی غربی با تجزیه این رشته ها به اجزای دیگر و همچنین برتری یافتن فناوری به علم عملا دستاوردهای علوم اجتماعی را بیراهه و کژراهه کشاندند.

 ما نویسندگان این رسانه تلاش داریم تا با پل زدن بین رشته های علوم اجتماعی با  اقتصاد تجربه خومان را در مطالعه و پژوهش علوم اجتماعی با بازدیدکنندگان رسانه افق اقتصاد در میان نهیم. 

ملاک این رسانه برای انتشار مطالب و ویدئوها دیدگاه علمی پدیدآورندگان است. 


© 2020 Copyrights economicshorizon.com. Design by IRAN2WEB